Tag Archives: ko nozīmē bankrots

Kas ir bankrots

Bankrots ir tautas mēlē lietots izteiciens, kurš raksturo personas vai uzņēmuma nespēju iegādāties preces vai apmaksāt rēķinus. It kā saprotams, ka no bankrotējuša uzņēmuma vai bankrotējušas fiziskās personas nav iespējams atgūt līdzekļus, kuri ieguldīti aizdevumu veidā (preču, naudas), taču tieslietās ir ieviests jēdziens „bankrota procedūra“. Tā paredz kreditoru aizsardzību, lai apmierinātu kreditoru prasījumus no parādnieka mantas vismaz minimālā apmērā, kā arī dod iespēju parādniekam, kura manta un ienākumi nav pietiekami visu saistību segšanai, tikt atbrīvotam no neizpildītajām saistībām. Maksātnespējas procesa laikā ir jāsedz paredzētās saistības, bet pēc šī procesa beigām personai nav jāmaksā tā parāda daļa, kas nav samaksāta līdz procesa pabeigšanai, un kreditori zaudē tiesības pieprasīt šī parāda samaksu.

Bankrots ir juridiskas personas vai privātas personas nespēja apmaksāt savas parādsaistības kredītiestādei līdzekļu trūkuma dēļ, un, piemēram, maksātnespējas procedūra apzīmē fiziskās personas maksātnespējas procesa pirmo posmu, kura laikā administrators pārdod fiziskās personas mantu. Lai nokļūtu līdz bankrota jeb maksātnespējas pasludināšanai, vispirms jāiesniedz maksātnespējas procesa pieteikums. To var iesniegt gadījumos, kad 1) fiziskai personai ir pienākums nekavējoties samaksāt vairāk nekā 5 000 eiro, bet tā nevar šo parādu samaksāt, 2) fiziskai personai būs jāsamaksā nākamā gada laikā vairāk nekā 10 000 eiro un šī persona var pierādīt, ka viņai nebūs iespējams nokārtot šīs parādsaistības.

Maksātnespējas procesā figurē nodrošinātie kreditori – kreditori, kuru prasījuma tiesības pret parādnieku vai trešo personu ir nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka mantu, un nenodrošinātie kreditori. Bankrota procedūrā tiek iesaistīts administrators – fiziskā persona, kura ir ieguvusi maksātnespējas procesa administratora sertifikātu un kurai ir Maksātnespējas likumā noteiktās tiesības un pienākumi. Amata darbībā maksātnespējas procesa administratori ir pielīdzināti valsts amatpersonām. Lai nodrošinātu tiesiskās aizsardzības lietas caurredzamību un publicitāti, Maksātnespējas reģistrā ieraksta ziņas par maksātnespējas procesa administratoru, par tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi.