Tag Archives: latvijas tiesu sistēma

Tiesu sistēma

Tiesu sistēma Latvijas Republikā ir ļoti noslogota. Vismaz tā tiek minēts vairums sociālajos un ziņu portālos. Taču patiesību sakot, tā nemaz nav. Vienkārši lēmumi un laika vilkšana, kādu tiesa paredz, ir ne tikai neloģiski un pilnīgi muļķīgi, bet arī tīrākā laika vilkšana.

Augstākā tiesa Latvijas Republikas trīspakāpju tiesu sistēmā ir trešā, augstākā līmeņa tiesa, kas saskaņā ar likumu izskata lietas gan otrajā (apelācijas), gan trešajā (kasācijas) instancē. Kopš 2015. gada 1. janvāra apelācijas instance Augstākajā tiesā ir tikai civillietās. Jēdzieni “tiesas līmenis” un “tiesas instance” ir cieši saistīti, bet tos nedrīkst sajaukt.

Latvijā kopš 1995. gada ir trīs līmeņu tiesas – pirmais ir rajonu (pilsētu) līmenis, otrais – apgabaltiesas, trešais – Augstākā tiesa. Pastāvošā trīspakāpju tiesu sistēma nodrošina pirmās instances tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu un lietas atkārtotu izskatīšanu apelācijas un kasācijas instancēs.

Kā kļūt par tiesnesi?

Kā kļūt par tiesnesi un cik ilgu laiku tas prasa, sākot no laika posma, kad tieslietu studijas ir pabeigtas? Satversmes tiesa. Tā neietilpst vispārējā tiesu sistēmā, bet ir īpaša tiesa, kas izskata likumu atbilstību Satversmei un vispār normatīvo aktu atbilstību ar augstāku juridisku spēku apveltītiem aktiem. Vispārējā tendence ir paplašināt to institūciju loku, kas var iesniegt prasības Satversmes tiesā. Satversmes tiesā ir jābūt septiņiem Saeimas apstiprinātiem tiesnešiem, no kuriem trīs deleģē Saeima, divus – Ministru kabinets un vēl divus – Augstākās tiesas plēnums.  Tiesnešu iecelšana. Visus tiesnešus amatā apstiprina Saeima pēc tieslietu ministra augstākās tiesas tiesnešu ieteikuma.

Par tiesnesi var strādāt tikai Latvijas Republikas pilsonis ar labu izglītību un spēcīgi kvalificēts un godīgs jurists. Iecelšanai par rajona, tiesas tiesnesi ir sekojošas prasības: augstākā juridiskā izglītība, 25 gadu vecuma sasniegšana, vismaz divus gadus ilgs darba stāžs juridiskajā specialitātē, kvalifikācijas eksāmena sekmīga nokārtošana. Iecelšanai par apgabaltiesas tiesnesi un Augstākās tiesas tiesnesi ir nepieciešams noteikts darba stāžs iepriekšējā līmeņa tiesā, vai arī advokāta, prokurora vai augstākās mācību iestādes tieslietu specialitātes pasniedzēja darbā.